خوش آمدید

دفتر امور اجتماعی

کارشناس: محمود باقری  شماره تماس:   ۰۷۳۲۷۲۲۲۱۸۸

شرح وظایف:

۱- بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی شهرستان

۲- تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه

۳- تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه راه حل های مناسب برای رفع آن ها

۴- بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی

۵- ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی

۶- بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

۷- دبیر کمیته فرهنگی و اجتماعی شهرستان

۸- دبیر کمیته صیانت از حقوق شهروندان

انجام سایر امور محوله