خوش آمدید

دفتر فنی و امور عمرانی

کارشناس: مهندس محمد هادی صیادی   شماره تماس ۰۷۳۲۷۲۲۴۰۹۰

 1. دبیر ستاد بحران
 2. دبیر کمیته برنامه ریزی
 3. دبیر شورای ترافیک و پسماند
 4. دبیر کمیته فنی شهرستان
 5. تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها
 6. بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان
 7. هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهای شهرداری
 8. مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار
 9. تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها
 10. همکاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها
 11. کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و …
 12. گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها
 13. بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات
 14. نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه
 15. نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر
 16. ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده
 17. تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات
 18. بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت
 19. تشکیل جلسه ستاد بحران و پیگیری مصوبات (دبیر ستاد بحران)
 20. بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد
 21. انجام سایر امور محوله از جانب مافوق