خوش آمدید

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای حاجی آباد، دبیران وشهرپیر

نام نام خانوادگی روستا/شهر

کرامت ابراهیمی حاجی آباد

حاتم ابراهیمی حاجی آباد

غلامحسین امانت حاجی آباد

مجتبی بارانی حاجی آباد

سجاد باقری حاجی آباد

عبدالرضا بدرود حاجی آباد

یوسف بهمنی حاجی آباد

ابراهیم خاجو حاجی آباد

بیژن رسته خاک حاجی آباد

اشکان رسولی حاجی آباد

جواد ژیان حاجی آباد

علیرضا شجاعی حاجی آباد

علی اصغر صالحی حاجی آباد

علی اصغر صالحی حاجی آباد

خلیل عزیزی حاجی آباد

یحیی عسکری حاجی آباد

محمد عسکری حاجی آباد

حمید عسکریزاده حاجی آباد

ابراهیم عسکریزاده حاجی آباد

عبدالمهدی قائدی حاجی آباد

حسین کشت کار حاجی آباد

خلیل مرادخواه حاجی آباد

رسول میرزائی حاجی آباد

یعقوب ولی پوربهادرانی حاجی آباد

علی داد یوسفی حاجی آباد

خسرو آذرآبادی دبیران

محمدتقی بابائی دبیران

عبدالکریم پاکیزه خو دبیران

عبدالناصر پرویزی نژاد دبیران

علی اصغر ثانوی شیری دبیران

سجاد ثانوی دبیران

نامدار جعفری دبیران

علی اکبر ریحانی زاده دبیران

نادر زارعی دبیران

جعفر سلیمانی دبیران

مرتضی سلیمانی شیری دبیران

نورالدین شریعتی دبیران

علی شریعتی دبیران

عباس شریعتی دبیران

محمدعلی شریعتی شیری دبیران

محمد شریعتی نسب دبیران

منصور صدیقی شیری دبیران

محبوبه کامران دبیران

محمدجواد محمودی دبیران

غضنفر نوروزی شیری دبیران

عبداله هاشمی دبیران

عبدالخالق یزدانی دبیران

علی یزدانی زاده دبیران

جعفر آزادی شهرپیر

اسداله آزادی شهرپیر

بهنام اسدی شهرپیر

خلیل ایثارگر شهرپیر

مهدی برمون شهرپیر

جعفر دژند شهرپیر

مهدی دست خیر شهرپیر

محمدحسین دوراندیشان شهرپیر

عبدالمجید راستگو شهرپیر

ابراهیم زینلی شهرپیر

علی اصغر سجادی فر شهرپیر

سیدعلی نقی شریفی شهرپیر

عین اله شنبدی شهرپیر

ابراهیم صادق پور شهرپیر

محمد ظهرابی شهرپیر

مرتضی علی پور شهرپیر

عبدالرزاق میرشکالی شهرپیر

مجید نظری شهرپیر