خوش آمدید

بازدید ازمراکز اجرای طرح پزشک خانواده

 

اقتصادی فرماندار زرین دشت به اتفاق دکتر نظری سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ضمن بازدید از مراکزاجرای طرح پزشک خانواده در شهر حاجی آباد در گفتگو با مردم و پزشکان عضو آن طرح از وضعیت اجرای طرح و مسایل و مشکلات موجود مطلع شد

 

 

 

تصاوير

IMG_3576IMG_3577IMG_3571IMG_3573