خوش آمدید

بازدید از سالن های ورزشی کارگران و آموزش و پرورش

 

اقتصادی فرماندار زرین دشت ضمن بازدید از سالن های ورزشی کارگران در شهر شهرپیر وآموزش وپرورش در شهر حاجی آباد، از نزدیک روند پیشرفت پروژه های مذکور را رصد کرد

 

 

 

 

تصاوير

IMG_3381IMG_3382IMG_3370IMG_3371IMG_3373IMG_3374IMG_3377IMG_3379