خوش آمدید

بازدید از سالن ورزشی آموزش و پرورش

 

اقتصادی فرماندار شهرستان به اتفاق مهندس صیادی مسئول دفتر فنی فرمانداری ضمن بازدیداز پروژه در حال ساخت سالن آموزش وپرورش در شهرحاجی آباد، با پیمانکار پروژه گفتگو و مسایل و مشکلات آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد

تصاوير

IMG_2983IMG_2985IMG_2986IMG_2987IMG_2988IMG_2990