خوش آمدید

بازدید از پروژه مدرسه ابتدایی تل ریگی و ایستگاه تقلیل فشار گاز زیرآب

 

اقتصادی فرماندار زرین دشت ضمن بازدید از پروژه در حال ساخت مدرسه ابتدایی شهید رنجبر روستای تل ریگی و ایستگاه تقلیل فشار گاز زیرآب، از نزدیک روند پیشرفت احداث آن پروژها را رصد نمود.

تصاوير

IMG_2346IMG_2353IMG_2357IMG_2358IMG_2362IMG_2366IMG_2368IMG_2370IMG_2374