خوش آمدید

بازدید از پروژه راه گلکویه- دهکویه

 

اقتصادی فرماندار زرین دشت به همراه مهندس صیادی مسئول دفتر فنی شهرستان ضمن بازدید از پروژه راه گلکویه- دهکویه خواستار تسریع در روند تکمیل پروژه مذکور شد

اضافه می گردد که هم اکنون ۴ کیلومتر از قطعه دوم مسیر در مرحله قیرپاشی می باشد.

 

تصاوير

IMG_5454IMG_5445IMG_5446IMG_5450IMG_5453IMG_5452