خوش آمدید

بازدید سرزده فرمانداراز برخی ادارات شهرستان

 

طی دو روز گذشته اقتصادی فرماندار شهرستان ضمن بازدید سرزده از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و بنیاد شهید از بخشهای مختلف آن ادارات سرکشی کرد.