خوش آمدید

روز دانشجو گرامی باد

۱۶ آذر ماه روز دانشجو، روز حق خواهی و استبداد ستیزی بر تمام رهپویان علم و معرفت گرامی باد.