خوش آمدید

عملکرد فرمانداران شهرستان از سال تاسیس فرمانداری تاکنون

mkhe

تصویر اولین کتاب:گزارش عملکرد آقایان محمد مهدی افشاری و سید محمد موسوی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۴

تصویر دومین کتاب: گزارش عملکرد رحمت الله خوشبخت از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹

تصویر سومین کتاب: گزارش عملکرد خلیل اقتصادی از آبان ماه سال ۱۳۸۹ تا کنون

اضافه می گردد کتب فوق هم اکنون در آرشیو روابط عمومی فرمانداری زرین دشت موجود می باشد.