خوش آمدید

مواد مخدر یک مصیبت جهانی است

 

معاون فرماندار گفت: مواد مخدر یک مصیبت جهانی است که گریبانگیر تمام کشورهای جهان شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری زرین دشت، حسنی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گفت: امروزه بیشتر جراید قسمتی از مطالب خود را به بحث مواد مخدر اختصاص داده اند و این نشاندهنده فراگیرشدن این پدید ه شوم است.

وی با بیان اینکه ایران در همسایگی کشوری است که تولیدکننده ۹۰ درصد مواد مخدر دنیا است افزود: متاسفانه ما در بحث مقابله با قاچاق مواد مخدرخسارت های مالی و جانی زیادی پرداخت کرده ایم در حالیکه برخی کشورهای فقیر تنها میتوانند نظاره گر این معضل اجتماعی باشند.

حسنی با اشاره به اینکه روند تولید وقاچاق مواد مخدر رو به افزایش است تاکید کرد: یکی از اهداف پلید دشمن آلودگی جوانان به اعتیاد است تا از این طریق آنها را از نظام دور کنند لذا باید با جدیت و تلاش بیشتر در بحث مقابله با مواد مخدر تلاش کنیم.

 

 

تصاوير

IMG_5128IMG_5124IMG_5125IMG_5126IMG_5127