خوش آمدید

کارگروه دفاتر پیشخوان شهرستان تشکیل شد

 

اولین جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان شهرستان تشکیل شد

فرماندار زرین دشت در این جلسه گفت:با توجه به اینکه دفاتر پیشخوان دولت در راستای اهداف تحول در نظام اداری کشور تشکیل شده اند لذا از جمله اهداف تاسیس این دفاتر افزایش کارایی و بهره وری در خدمات رسانی و ارایه خدمات دولتی قابل ارایه به مردم می باشد

اقتصادی با بیان اینکه یکی ازاهدف تشکیل این کارگروه تفویض خدمات قابل واگذاری ادارات به دفاتر پیشخوان است تصریح کرد: انتظار است که دفاترشهرستان با رعایت قانون ومقررات و تکریم ارباب رجوع به ارایه خدمت به مردم بپردازند

 

 

 

 

 

تصاوير

IMG_3355IMG_3356IMG_3357IMG_3358IMG_3359