خوش آمدید

۲۷۰ نفرداوطلب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شدند

 

فرماندار زرین دشت از ثبت نام تعداد۲۷۰ نفردر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری زرین دشت، اقتصادی گفت: از کل تعداد داوطلبان انتخاباتی شوراها اسلامی در شهرستان تعداد ۱۲۱ نفر در بخش مرکزی و۷۴ نفردر بخش ایزدخواست ثبت نام کرده اند

وی با بیان اینکه ازمجموع تعداد داوطلبان ۲۶۶ نفر مرد و ۴ نفر زن می باشند افزود: تعداد۲۷ نفر درشهرحاجی آباد، ۲۸ نفر در شهردبیران، ۲۰ نفر در شهر شهرپیر و ۲۰ نفر نیز از جمعیت عشایر نام نویسی نموده اند